Základní školy

Souhrnný dokument SWOT analýza základních škol MČ Praha 5 je ke stažení zde:
STÁHNOUT DOKUMENT SWOT ANALÝZA ZÁKLADNÍCH ŠKOL MČ PRAHA 5

Náhled na výstupy za jednotlivé skupiny

Silné a slabé stránky základních škol MČ Praha 5 z pohledu rodičů

Silné stránky

Informovanost o dění ve škole

 • o hodnocení, docházce, akcích, o prospěchu
 • třídní schůzky, konzultace, žákovské knížky, web, písemná a e-mailová sdělení

Zázemí a vybavení školy

 • dopravní dostupnost
 • výzdoba a příjemné prostředí školy
 • prostředí jídelny je příjemné a vkusné
 • budova, vybavení tříd, hygienické podmínky
 • okolí školy

Výuka (oblasti, kde přínos školy byl hodnocen jako nejlepší

 • dostatek znalostí
 • přiměřenost učiva
 • vědomosti jsou důležité pro život
 • rozvoj vyjadřovacích schopností
 • srozumitelnost výuky
 • spokojenost s úrovní výuky
 • dostupnost a šířka nabídky školních akcí a doplňkových aktivit

Výchova (oblasti, kde přínos školy byl hodnocen jako nejlepší)

 • rozvoj slušného jednání
 • rozvoj smyslu pro dodržování pravidel
 • rozvoj etických hodnot a morálních postojů
 • spokojenost s výchovným působením

Klima školy

 • bezpečné a nestresující prostředí
 • dobrý vztah k učitelům a respekt k nim
 • dobré a kamarádské vztahy ve třídě
 • možnost zapojení do dění ve třídě
 • spokojenost se vztahy a atmosférou ve škole

Zapojení rodičů

 • účast na rodičovských schůzkách
 • komunikace s dítětem o dění ve škole
 • zájem a pomoc s přípravou do školy
 • sledování dění ve škole

Směřování a vedení školy

 • spokojenost se směřováním školy a jejími cíli
 • prezentace na veřejnosti
 • vedení školy a jeho přístup k rodičům
 • škola splňuje očekávání
Slabé stránky

 

Nedostatečné prostorové zázemí a vybavení škol

 • sportoviště
 • jídelna a kuchyň

 

Výuka (oblasti, kde přínos školy byl hodnocen jako nejslabší)

 • vedení k umění se učit
 • učit žáky získávat a třídit informace
 • rozvoj manuálních dovedností a zručnosti
 • rozvoj motivace dítěte k učení
 • rozvoj estetického cítění, umělecké podněty
 • cizí jazyky
 • nabídka volitelných předmětů
 • rozdíly v přístupu vyučujících
 • rozdíly v kvalitě výuky a náročnosti předmětů

 

Výchova (oblasti, kde přínos školy byl hodnocen jako nejslabší)

 • podpora schopnosti si uvědomit silné a slabé stránky
 • podpora zdravé sebedůvěry
 • nabídka kroužků

 

Stravování

 • obědy nejsou chutné a pestré
 • celková nespokojenost se školní jídelnou

 

Zapojení rodičů

 • nízký podíl rodičů na činnosti poradních orgánů a rodičovských iniciativ
 • menší vliv na dění ve škole

Většina opatření navazujících na uvedené silné a slabé stránky je v tomto případě plně v kompetenci jednotlivých škol (vedení škol). Možnosti realizace závisí na konkrétní situaci a souvislostech na dané škole, zřizovatel je však připraven poskytnout součinnost kdekoliv to bude možné.

Konkrétní možná opatřeni mohou být například:
• zvýšit povědomí o koncepci školy a cílech školy, vytvořit profil žáka – absolventa školy,
• více využívat web jako zdroj informací, reagovat na podněty na něm,
• zlepšit vybavení jídelny,
• zaměřit se na výuku v oblastech, které jsou hodnoceny negativně,
• zvýšit nabídku volitelných předmětů,
• školní klub,
• podpora schopnosti si uvědomit silné a slabé stránky a podpora zdravé sebedůvěry,
• zvýšit podíl rodičů na činnosti poradních orgánů a rodičovských iniciativ,
• větší zapojení rodičů do mimoškolních aktivit,
• zlepšit úroveň stravování a dodržovat zásady zdravé výživy.

Silné a slabé stránky základních škol MČ Praha 5 z pohledů žáků

Silné stránky

Výuka

 • množství naučené látky
 • učitelé vedou k samostatnosti (vyhledávání informací, přemýšlení, učení se)
 • oceňovaná aktivita ve výuce
 • žáci se chtějí učit samostatnosti (vyhledávání informací, přemýšlení, učení se)

Jasná a srozumitelná pravidla

 • hodnocení a známky
 • školní řád a pravidla chování

Kolektiv

 • kamarádi ve škole
 • vzájemná pomoc mezi žáky

Vztahy s učiteli

 • respekt k učitelům
 • zájem ze strany učitelů

Jasný postup v případě pocitu ohrožení

Slabé stránky 

Výuka

 • málo práce ve skupinách / ve dvojicích
 • málo zajímavých pomůcek ve výuce
 • někdy nudná výuka

Prostory školy

 • nemožnost upravit si prostory třídy / školy podle svého
 • žádné příjemné místo, kde mohou trávit volný čas (volné hodiny)

Učitelé

 • rozdíly v přístupu jednotlivých učitelů
 • nezájem o mimoškolní aktivity a činnost žáků

Školní jídelny

 • velké rozdíly mezi školami
 • negativní hodnocení se týká se jak kvality jídla, tak i prostředí jídelen

Někteří „problémoví“ spolužáci

Zohlednění výstupů za cílovou skupinu žáků je, stejně jako u skupiny rodičů, ze své podstaty zejména na školách. Ze strany zřizovatele je možné realizovat například tyto kroky:
• projednat s řediteli škol možnosti zřízení školních klubů,
• realizovat smysluplné návrhů žáků k vylepšení prostředí škol,
• podporovat pořizování moderních školních pomůcek, vznik polytechnických dílen
• (např. vybavit školy 3D tiskárnami),
• podporovat příklady dobrých, úspěšných aktivit žáků, rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit.

SWOT analýza základních škol MČ Praha 5 z pohledu učitelů a dalších zaměstnanců škol

Silné stránky 

Vztah k vlastní škole a žákům

 • učitelé i ostatní pedagogové jsou rádi se svými žáky a vyučování je baví
 • zaměstnanci jsou rádi, že pracují právě na jejich škole

Vedení školy

 • vztahy a komunikace s vedením škol
 • ředitel jako dobrý leader

Materiální vybavení školy

 • výukové pomůcky
 • využití techniky

Ztotožnění s vizí/směřováním školy

Vztahy s kolegy ze školy, atmosféra ve škole

 • vzájemná podpora a spolupráce
 • předávání zkušeností
 • přátelská atmosféra
 • příjemné prostředí školy

Svoboda ve způsobu práce

 • vedení výuky
 • další pracovní úkoly
Slabé stránky 

Nedostatečné prostorové zázemí škol

 • nejvíce venkovní sportoviště
 • na mnoha školách i odborné učebny, prostory pro družiny, běžnou výuku i zázemí zaměstnanců
 • chybí bezbariérovost

 

Systém hodnocení práce

 • nepravidelné hodnocení
 • hodnocení nemá motivační charakter

 

Koordinace a plánování činností ve škole

 • učitelé nejsou dostatečně zapojeni do procesu řízení a rozvoje školy
 • nepromyšlenost a neefektivita

 

Školní jídelny

 • velké rozdíly mezi školami
 • nedostatečné hodnocení se týká jak kvality jídla, tak i prostředí jídelen
Příležitosti

 

Lepší spolupráce se školskými poradenskými zařízeními

 • žáci se SVP
 • nadaní žáci
 • děti cizinců

Podpora spolupráce a profesního růstu

 • kvalita a množství vzdělávacích akcí
 • individuální i týmové vzdělávání
 • vzájemné hospitace
 • nové trendy ve vzdělávání, moderní výuka

Více spolupráce a komunikace s aktéry mimo školu i ve škole

 • místní komunita
 • rodiče
 • další organizace
 • jednotlivé skupiny zaměstnanců školy mezi sebou

Realizace projektů s podporou EU

 • sdílení zkušeností mezi školami
 • zahraniční spolupráce
 • šablony – personální podpora
Hrozby 

Skladba pedagogického sboru

 • nedostatek kvalifikovaných pracovníků
 • stáří pedagogického sboru

Nízká prestiž učitelského povolání ve společnosti

„Problémoví“ žáci a „problémoví“ rodiče

 • učitel/škola nemá nástroj pro práci s žáky/rodiči, kteří výrazně narušují jejich práci

Bezpečnost

 • zhoršující se dopravní situace v okolí škol
 • zabezpečení škol
 • úrazy

Přetíženost učitelů

 • rozsáhlý/zahlcený ŠVP
 • rozsáhlá administrativa
 • nadměrné povinnosti mimo výuku
 • hrozící vyhoření

Nedostatek financí ve škole

 • na platy a odměny zaměstnanců
 • na vybavení škol

Nevhodně nastavená inkluze

Z uvedené SWOT analýzy vyplývají pro zřizovatele především následující možné kroky a doporučení:
• zachovat stávající podporu školám v oblasti vybavenosti,
• průběžně realizovat vznik nových sportovišť a udržovat ta stávající,
• při rekonstrukcích školských objektů dbát na odpovídající zázemí školních družin, odborných učeben a zázemí pro zaměstnance,
• vybudovat další bezbariérové přístupy do škol,
• zdůrazňovat důležitost stanovení a komunikace vize a směřování školy, podporovat ředitele v zapojování všech zaměstnanců do tvorby vizí a plánů škol (a to včetně ostatních pedagogů a nepedagogů),
• podpořit ředitele tak, aby měli časovou kapacitu na realizaci pravidelného hodnocení práce učitelů,
• podpořit spolupráci veřejnosti a místních komunit se školami,
• zachovat současný servis administrace EU projektů pro školy,
• po ukončení EU projektů začít přímo podporovat další vzdělávání učitelů,
• podporovat sdílení zkušeností učitelů napříč školami,
• zachovat nadstandardní podporu úvazků pro nepedagogické pracovníky.

SWOT analýza základních škol MČ Praha 5 z pohledu vedení škol

Silné stránky

Pozitivní klima ve škole

 • dobrá atmosféra
 • příjemné prostředí
 • otevřenost škol

 

Pedagogický sbor

 • převaha kvalitní a kvalifikovaných pedagogů
 • dobrá vzájemná spolupráce pedagogů
 • podpora účasti na dalším vzdělávání

 

Spolupráce a komunikace s rodiči

 • zapojení rodičů do vzdělávacího procesu a aktivit škol
Slabé stránky

Nedostatečné prostorové zázemí škol

Nedostatečný počet zaměstnanců

 • nedostatek pedagogických i nepedagogických zaměstnanci
 • nedostatek nastupujících absolventů

Školní jídelny

 • nedostatečné prostory a vybavení
 • stísněnost
 • nemožnost vlastního stravování

Slabá prezentace škol směrem k veřejnosti

Nedostatečné podmínky k realizaci inkluze

 • prostorové
 • personální
Příležitosti

Granty, projekty, rozvojové programy

Podpora pedagogů

 • využití dalšího vzdělávání

Více spolupráce a komunikace s aktéry mimo školu i ve škole

 • místní komunita
 • rodiče
 • další organizace
 • jednotlivé skupiny zaměstnanců školy mezi sebou

Efektivnější využití současných prostor

 • možnosti stavebních úprav
 • vybudování nových prostor
 • týká se venkovních i vnitřních prostor
Hrozby

Nadměrná administrativa

Nedostatek zaměstnanců škol

 • nedostatek kvalitních uchazečů o zaměstnání (platí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky)
 • odchody (fluktuace zaměstnanců)
 • stárnoucí pedagogický sbor

Inkluze

 • nepřipravenost škol a pedagogů, nárůst žáků s podpůrnými opatřeními (hlavně vyššího stupně)

Někteří rodiče (zákonní zástupci)

 • nevhodné zásahy do pedagogické práce
 • arogantní jednání

Jedná se o velmi podobnou SWOT jako u zaměstnanců škol. Můžeme tedy prohlásit, že vnímání škol ze strany vedení škol je téměř shodné s tím, jak vnímají školy pedagogové a ostatní pracovníci škol.

SWOT analýza základních škol MČ Praha 5 z pohledu zástupců zřizovatele

Silné stránky

Komunikace a spolupráce

 • školy jsou příjemným a otevřeným místem
 • komunikace s rodiči
 • spolupráce s organizacemi a komunitou

Síť škol

 • dobrá dostupnost škol
 • různorodé školy
 • dostatečná kapacita škol (s výjimkou Košíř a okolí)

Dostatečná a systematická finanční podpora školám ze strany zřizovatele

 • materiální zázemí škol
 • investiční výdaje

Adekvátní kritéria pro výběr ředitelů škol

Funkčnost školských rad

Slabé stránky

Vize a plány

 • chybí vize rozvoje škol MČ Praha 5
 • nízká míra vyhodnocování a evaluace
 • chybí konkrétní cíle, kterých chce MČ Praha 5 při rozvoji škol dosáhnout
 • zástupci zřizovatele nejsou dostatečně zapojeni do procesu rozvoje škol

Nedostatečné kapacitní/prostorové zázemí škol

 • vnitřní prostory (učebny, tělocvičny)
 • venkovní prostory (zejména pro sport)

Nedostatečné vybavení IT technikou

Nedostatečné využití moderních prvků ve výuce

Příležitosti

Práce s řediteli škol

 • osobnostní rozvoj ředitelů
 • zkvalitňování práce ředitelů
 • podpora při řešení problémů nesouvisejících s výukou (administrativa, legislativa, provoz, …)
 • zlepšení koncepční a analytické práce ředitelů škol

Podpora vzdělávání pedagogů

Plné využití potenciálu školských rad

Zapojení rodičů a místní komunity

Hrozby

Bezpečnost v okolí škol, a to i v době mimo vyučování

Zhoršující se dopravní situace a nedostupnost parkování

Nedostatečná kapacita škol

 • lokální nedostatek kapacit s ohledem na demografický vývoj a novou bytovou výstavbu

Nedostatek kvalitních pedagogů a ředitelů

 • stárnutí pedagogických sborů
 • vyhoření učitelů
 • odchody kvalitních pedagogů

Zvyšující se nároky na administrativu

Z uvedené SWOT analýzy vyplývají pro zřizovatele především následující možné kroky a doporučení:
• sestavit vizi rozvoje základních škol Prahy 5, včetně konkrétních plánů a opatření k jejímu naplnění; vizi dobře komunikovat tak, aby došlo k jejímu přijetí všemi skupinami a zajištění její stability a dlouhodobosti,
• podporovat zlepšení koncepční a analytické práce ředitelů škol,
• lépe využít potenciálu školských rad – pravidelná účast zástupců zřizovatele na jednání školských rad, lepší informovanost členů školských rad a lepší komunikace ze strany zřizovatele,
• podporovat spolupráci škol a dalších organizací / místních komunit,
• pokračovat v podpoře materiálního vybavení škol,
• v oblasti administrativy jsou bohužel možnosti zřizovatele na její redukci velmi omezené – v drtivé většině zřizovatel pouze předává směrem ke školám požadavky nadřízených orgánů – MČ Praha 5 přispívá na navýšení úvazku nepedagogických pracovníků (právě na administrativu),
• projednat zlepšení dopravní obslužnosti a parkování budou prostřednictvím odboru školství projednávány s odborem dopravy.

 

Kromě uvedeného se prakticky u všech skupin poměrně silně vyskytuje téma školních jídelen. Tato oblast v průměru patří k těm hůře hodnoceným– zároveň je to ale oblast s největšími rozdíly hodnocení mezi různými školami. Tedy na některých školách je školní jídelna hodnocena velmi dobře, u některých naopak velmi špatně – tak velký rozdíl se neprojevil v žádné jiné oblasti.
Při úvahách o možném zlepšení situace je potřeba brát do úvahy východiska, která bohužel ve většině případů značně limitují možnosti změn:
• legislativní omezení (normy, spotřební koš),
• prostorová a kapacitní omezení (některé školy jsou např. závislé na dovozu jídla),
• finanční omezení.
Významným faktorem je samozřejmě i různorodost stravovacích návyků (a tedy i preferencí) v jednotlivých rodinách a z toho vyplývající různá očekávání jednotlivých strávníků (případně rodičů). I přesto byly identifikovány možnosti jak pohled na stravování ve školních jídelnách zlepšit:
• vzájemná inspirace mezi školami (zejména tam, kde hodnocení bylo pozitivní),
• zaměření se na kulturu stravování a prostředí jídelny,
• otevřeně s komunikovat téma školních jídelen, věnovat čas diskusi.