Zpracování dat

Na této stránce poskytujeme informace o tom, jaký typ dat je během celé akce zpracováván, kde jsou data uložena, kdo k nim má přístup a zejména jakým způsobem se s daty pracuje a k jakým účelům byla/budou (či naopak nebyla/nebudou využita).

Jaký typ dat je zpracováván

 • anonymní data ve formě odpovědí na elektronické dotazníky
 • všechny dotazníky obsahují pouze uzavřené otázky (odpověď formou volby z nabídnutých možností)

 

Jaký typ dat není zpracováván

 • nejsou zpracovány žádné osobní údaje ve smyslu Zákona č. 110/2019 Sb. (Zákon o zpracování osobních údajů)

 

K čemu data z šetření byla/budou použita

 • data na úrovni jednotlivých škol byla/budou použita řediteli (vedením) škol k tvorbě SWOT analýz a následně plánů, vizí a strategií těchto škol
 • souhrnná data za celou Prahu 5 byla/budou použita zřizovatelem k tvorbě souhrnné SWOT analýzy školství Prahy 5 a následně dlouhodobé koncepce a strategie rozvoje základních škol na Praze 5

K čemu data z šetření nebyla/nebudou použita

 • ke srovnávání jednotlivých škol
 • k hodnocení jednotlivých škol
 • k hodnocení vedení, pedagogů nebo dalších zaměstnanců škol

 

Kdo konkrétně má / bude mít k datům přístup? Jak probíhalo zpracování dat?

K datům na úrovni odpovědí z jednotlivých dotazníků mají přístup

 • ředitelé/ředitelky škol (pouze k datům za svou školu)
 • osoba pověřená zřizovatelem ke zpracování dat (Ing. Filip Karel – člen pracovní skupiny SWOT analýza)
 • kromě výše uvedeného, nebude mít k přístup k jednotlivým odpovědím z dotazníků žádná další osoba

K dílčím SWOT analýzám za jednotlivé školy a skupiny respondentů budou mít přístup

 • zaměstnanci Odboru školství MČ Praha 5
 • členové rady MČ Praha 5
 • členové Školských rad (vždy za danou školu)
 • členové Školské komise

K výsledným SWOT analýzám jednotlivých škol i škol Prahy 5 jako celku (silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby) bude mít přístup

 • široká veřejnost prostřednictvím těchto webových stránkách

Data z jednotlivých dotazníků budou zpracována výhradně osobou pověřenou ke zpracování dat, která pak ve spolupráci s řediteli (vedením) jednotlivých škol vypracuje SWOT analýzy jednotlivých škol. Tyto dílčí SWOT analýzy pak zpracuje zřizovatel do celkové SWOT analýzy základních škol Prahy 5.

 

Kde konkrétně jsou data uložena

 • dotazníky byly vytvořeny a realizovány na platformě GoogleForms – tedy data byla ukládána do datových souborů ve vyhrazeném prostoru GoogleDrive
 • k datovým souborům má přístup pouze pověřená osoba ke zpracování dat (viz výše)

 

Bylo vyplnění dotazníků povinné?

 • účast na celé akci byla pro všechny skupiny respondentů dobrovolná

 

Schematické znázornění postupu při zpracování dat

V případě jakýchkoliv dalších dotazů týkajících se uložení nebo zpracování dat se obraťte na osobu pověřenou zpracováním dat::