Základní informace


Městská část Praha 5 se jako zřizovatel škol se společně s řediteli škol rozhodli zrealizovat tvorbu SWOT analýz na všech základních i mateřských školách na Praze 5.

Celá akce měla dva cíle:

  1. Získat podklad pro dlouhodobé plánování rozvoje školství na Praze 5
  2. Poskytnout ředitelům škol podklady pro rozvoj každé jednotlivé školy

Na oblast školství MČ Praha 5 jako zřizovatel mateřských a základních škol alokuje poměrně značnou část svého rozpočtu. Přitom v současné době neexistuje žádný dlouhodobý dokument (strategie či vize rozvoje), ve kterém by bylo popsáno, jaké oblasti a jakým způsobem se mají trvale a systematicky podporovat.

VÝSTUPY

Výstupem jsou SWOT analýzy jednotlivých mateřských a zákaldních škol (ty jsou k dispozici na webových stránkách škol, případně na vyžádání u vedení škol). Dalším výstupem jsou pak souhrnné dokumenty za celou MČ Praha 5 za základní i mateřské školy.

STÁHNOUT DOKUMENT SWOT ANALÝZA ZÁKLADNÍCH ŠKOL MČ PRAHA 5
STÁHNOUT DOKUMENT SWOT ANALÝZA MATEŘSKÝCH ŠKOL MČ PRAHA 5

DALŠÍ KROKY


Již v průběhu realizace akce SWOT analýza byl zpracován dokument Demografický vývoj školství v MČ Praha 5 a jeho střednědobá projekce do roku 2023 – základní školy, který se věnoval právě problematice kapacit základních škol. Stejně tak byl takový dokument zpracován i pro mateřské školy. Dalším důležitým dokumentem je Demografická studie MČ Praha 5.
Všechny výše uvedené výstupy budou společně s výstupy z akce SWOT analýza využity jako důležité podklady pro tvorbu dlouhodobé vize/strategie rozvoje školství MČ Praha 5, včetně stanovení konkrétních cílů pro následující období. Strategie bude zpracována jako součást strategie rozvoje celé MČ Praha 5.
Dále pak budou výstupy ze SWOT analýz využívány jako jeden z hlavních podkladů při pravidelné a individuální komunikaci zřizovatele s řediteli jednotlivých škol.