Vznik SWOT analýz

SWOT je zkratkou pro vnitřní silné a slabé stránky organizace a příležitosti a hrozby z vnějšího prostředí organizace.
SWOT analýza se řadí mezi základní metody strategické analýzy, která významně pomáhá při stanovení vize  a plánu dalšího rozvoje organizace.
SWOT analýza spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu organizace (vnitřní prostředí) a současné situace okolí organizace (vnější prostředí).
Ve vnitřním prostředí jsou identifikovány silné a slabé stránky.
Vnější prostředí jsou oblasti, které organizace sama nemůže ovlivnit – existují nezávisle na organizaci a jejím působení (např. z oblasti politické, ekonomické, sociální, technologické či legislativní).

JAK SWOT ANALÝZY ŠKOL PRAHY 5 VZNIKLY?


Základem celé akce bylo dotazníkové šetření, které bylo realizováno elektronickou formou během května a června 2019. Dotazník byl jednotný pro všechny školy, respondenti vždy odpovídali na otázky za svou vlastní školu. V dotaznících byly pokryty tyto oblasti:

 • vize a směřování školy
 • výuka a vzdělávací proces
 • atmosféra ve škole
 • motivace a spolupráce v kolektivu
 • pravidla a způsob řešení problémů
 • vzdělávání pedagogů
 • vztahy s vedením školy
 • komunikace se školou
 • materiální a prostorové vybavení
 • školní jídelna

Pro každou skupinu respondentů byly vybrány relevantní oblasti (např. rodiče ani žáci se nevyjadřovali k oblasti „vzdělávání pedagogů“ apod.). Účastnit šetření se mohl každý, kdo měl zájem, účast byla pro všechny skupiny dobrovolná.
Všichni zaměstnanci škol pak měli ještě možnost v rámci skupinové práce zformulovat své vlastní názory a myšlenky formou sestavení vlastních SWOT analýz (bez ohledu na formulaci otázek v dotaznících).

Vstupem pro tvorbu SWOT analýz jednotlivých škol pak byly:

 • kvantitativní data z dotazníků
 • kvalitativní data ze skupinových prací (pouze pro některé skupiny)

Na základě těchto vstupních dat tedy došlo k vyhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí i hrozeb jednotlivých škol – a to zvlášť za každou skupinu respondentů. Tedy výstupem za každou školu bylo celkem sedm SWOT analýz. Tyto SWOT analýzy budou sloužit především vedení jednotlivých škol.

V posledním kroku pak byly pracovní skupinou sestaveny souhrnné SWOT analýzy za celou MČ Praha 5 – opět za jednotlivé skupiny respondentů. Tyto celkové SWOT analýzy budou sloužit zřizovateli pro plánování dalších kroků v oblasti školství a pro tvorbu dlouhodobých koncepčních dokumentů.

STÁHNOUT DOKUMENT SWOT ANALÝZA ZÁKLADNÍCH ŠKOL MČ PRAHA 5