Učitelé a další pedagogičtí pracovníci


Jako učitelé a další pedagogičtí pracovníci budete do tvorby SWOT analýzy vaši školy zapojeni ve dvou krocích.

  1. Vyplnění krátkého individuálního dotazníku
  2. Skupinové vypracování klasické SWOT analýzy vaší školy

Přesný postup včetně odkazu na jednotlivé dotazníky najdete níže.

Krok 1: Prosíme, vyplňte samostatně následující dotazník (buď dotazník pro učitele nebo dotazník pro ostatní ped. pracovníky).


DOTAZNÍK PRO UČITELE

DOTAZNÍK PRO OSTATNÍ PED. PRACOVNÍKY

 

 

Krok 2: Prosíme, v cca 5členných skupinách (podle domluvy s vedením školy) zpracujte „papírovou“ podobu SWOT analýzy – tedy sepište si silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby, které vidíte jako relevantní pro vaši školu (vyjděte přitom z otázek a vašich odpovědí, které jste vyplnili do individuálního dotazníku).
Následně vyberte u každé kolonky 5 nejdůležitějších témat a ty přepište do elektronické podoby pomocí odkazu níže. Tedy do elektronické podoby přepište 5 silných stránek, 5 slabých stránek, 5 příležitostí a 5 hrozeb – které jste ve vaši skupině vyhodnotili jako nejdůležitější.
ZADÁNÍ VÝSTUPŮ SWOT PRO UČITELE

ZADÁNÍ VÝSTUPŮ SWOT PRO OSTATNÍ PEDAGOGY